4 Hoofdpagina Hoge Druk Systemen

Privacyverklaring

Lees a.u.b. onze Privacyverklaring goed door voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacy beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent.
Deze website wordt beheerd door Globe Benelux BV, Globe Airmotors BV, Globe Services BV, Globe Test Equipment BV en Globe Luftmotoren & Hochdrucktechnik GmbH (gezamenlijk “Globe”).

Privacy verklaring
Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen op welke wijze Globe persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen Globe heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen.

Contactgegevens van Globe
Globe Benelux BV, Boerhaaveweg 9-11, 2408 AD Alphen aan den Rijn, Nederland.
Email: info@globe-benelux.nl Telefoon: +31 (0)172 – 42 66 08
Contactpersoon: Dhr. J.G.G. Wannet

Persoonsgegevens die wij verwerken
Globe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Bedrijfsgegevens;
– Functie;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van de notitie onder contact)

Het doel waartoe wij persoonsgegevens verwerken
Globe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De mogelijkheid te bieden zaken te kopen via onze website en gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op onze website;
  • Om een klacht van uw bedrijf of een reactie op een klacht te kunnen verwerken en om u te benaderen over een klacht;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Verzenden van (elektronische) uitnodigingen en/of aanbiedingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Globe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Globe) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Globe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens
Intern: Globe deelt persoonsgegevens uitsluitend met Globe medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.
Extern: Globe verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Globe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Binnen Globe zijn bindende bedrijfsvoorschriften die een gelijkwaardige bescherming van Persoonsgegevens waarborgen binnen de vestigingen van Globe.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Globe gebruikt alleen tijdelijke cookies (dus geen tracking cookies), die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Globe gebruikt Google Analytics-cookies. Om de privacy van websitegebruikers te borgen heeft Globe het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt Globe geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Globe heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Globe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@globe-benelux.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens

Globe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met Globe via info@globe-benelux.nl

Klachten
Indien u een klacht bij Globe wil indienen dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon die te bereiken is via info@globe-benelux.nl Mocht u er desondanks niet samen uitkomen dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Globe kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt Globe niet zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.